Calendar

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสอบเทียบด้านไฟฟ้า อุณหภูมิ และของไหล 4:21 am
เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสอบเทียบด้านไฟฟ้า อุณหภูมิ และของไหล
ต.ค. 18 @ 4:21 am – 5:21 am
จำนวน 45  คน วันที่ 2018-10-26 บ่าย ชื่อผู้ติดต่อ นายสามัญ คำภาแก้ว เบอร์โทร  0891479632 e-mail :  saman.k@eat.kmutnb.ac.th
มาตรวิทยา ฝ่ายอุณหภูมิและแสง 2:57 pm
มาตรวิทยา ฝ่ายอุณหภูมิและแสง
ต.ค. 18 @ 2:57 pm – 3:57 pm
จำนวน 13 ท่าน วันที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา บ่าย ชื่อผู้ติดต่อ นายชญานิศ  ไทยรัตน์ เบอร์โทร  0982535525 อีเมล์  chayanit.thsg91@gmail.com
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

เงื่อนไข!

 1. วันที่เปิดให้เข้าเยี่ยมชม : ศุกร์สุดท้ายของเดือนคู่
  รอบเช้า 09.30 – 12.00 น. และรอบบ่าย 13.30-16.30 น.
 2. สถานที่เยี่ยมชม : ห้องปฏิบัติการ…… ฝ่าย…… สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
 3. จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมไม่เกินวันละ 60 ท่าน
 4. การจองวันเข้าเยี่ยมชม : ต้องจองวัน เวลาผ่านเว็บไซด์ www.nimt.or.th ก่อนวันเข้าเยี่ยมชมอย่างน้อย 2-3 สัปดาห์
 5. เจ้าหน้าที่จะประสานงานกลับเพื่อประสานข้อมูลรายละเอียด และยืนยันการเข้าเยี่ยมชมจากท่านภายในเวลา 3 วัน หลังจากจองวันและเวลาผ่านระบบ

หมายเหตุ!

 1. สถาบันจะจัดตารางการเยี่ยมชมตามความเหมาะสมโดยยึดประโยชน์ของผู้เข้าเยี่ยมชมเป็นสำคัญ
 2. จัดทำหนังสือขอเข้าเยี่ยมชมถึง ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
 3. สถาบันขอสงวนสิทธิ์ให้การจองของท่านสมบูรณ์ได้  เมื่อได้รับการยืนยันจากสถาบันกลับไปยังหน่วยงานของท่านแล้วเท่านั้น
 4. เมื่อได้รับการพิจารณาให้เข้าเยี่ยมชมและต้องการเปลี่ยนแปลงกำหนดการเยี่ยมชม  โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนถึงกำหนดการเยี่ยมชมเดิม (ตามที่ได้ตกลงไว้เดิม) อย่างน้อย 5 วัน  มิฉะนั้นจะถือว่ายืนยันตามกำหนดการเยี่ยมชมเดิม

ข้อปฏิบัติในการเยี่ยมชม!

 1.  กรุณาตรงต่อเวลา  โดยควรมาถึงก่อนเวลาที่กำหนดอย่างน้อย 15 นาที
 2. แต่งกายด้วยชุดสุภาพ (งดสวมรองเท้าแตะ) และไม่พาเด็กเล็กเข้าชมห้องปฏิบัติการ เพื่อความปลอดภัย
 3. งดเว้นการใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดและงดสูบบุหรี่ขณะเดินเยี่ยมชม
 4. งดเว้นการนำอาหาร/เครื่องดื่มเข้าบริเวณห้องปฏิบัติการ
 5. งดเว้นการจับสิ่งของต่าง ๆ ในห้องปฏิบัติการ เว้นแต่ได้รับอนุญาต
 6. งดเว้นการพูดคุยเสียงดังในบริเวณห้องปฏิบัติการ
 7. โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการเยี่ยมชม

ลงทะเบียนเข้าเยี่ยมชม