Calendar


เงื่อนไข!

 1. วันที่เปิดให้เข้าเยี่ยมชม : ศุกร์สุดท้ายของเดือนคู่
  รอบเช้า 09.30 – 12.00 น. และรอบบ่าย 13.30-16.30 น.
 2. สถานที่เยี่ยมชม : ห้องปฏิบัติการ…… ฝ่าย…… สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
 3. จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมไม่เกินวันละ 60 ท่าน
 4. การจองวันเข้าเยี่ยมชม : ต้องจองวัน เวลาผ่านเว็บไซด์ www.nimt.or.th ก่อนวันเข้าเยี่ยมชมอย่างน้อย 2-3 สัปดาห์
 5. เจ้าหน้าที่จะประสานงานกลับเพื่อประสานข้อมูลรายละเอียด และยืนยันการเข้าเยี่ยมชมจากท่านภายในเวลา 3 วัน หลังจากจองวันและเวลาผ่านระบบ

หมายเหตุ!

 1. สถาบันจะจัดตารางการเยี่ยมชมตามความเหมาะสมโดยยึดประโยชน์ของผู้เข้าเยี่ยมชมเป็นสำคัญ
 2. จัดทำหนังสือขอเข้าเยี่ยมชมถึง ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
 3. สถาบันขอสงวนสิทธิ์ให้การจองของท่านสมบูรณ์ได้  เมื่อได้รับการยืนยันจากสถาบันกลับไปยังหน่วยงานของท่านแล้วเท่านั้น
 4. เมื่อได้รับการพิจารณาให้เข้าเยี่ยมชมและต้องการเปลี่ยนแปลงกำหนดการเยี่ยมชม  โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนถึงกำหนดการเยี่ยมชมเดิม (ตามที่ได้ตกลงไว้เดิม) อย่างน้อย 5 วัน  มิฉะนั้นจะถือว่ายืนยันตามกำหนดการเยี่ยมชมเดิม

ข้อปฏิบัติในการเยี่ยมชม!

 1.  กรุณาตรงต่อเวลา  โดยควรมาถึงก่อนเวลาที่กำหนดอย่างน้อย 15 นาที
 2. แต่งกายด้วยชุดสุภาพ (งดสวมรองเท้าแตะ) และไม่พาเด็กเล็กเข้าชมห้องปฏิบัติการ เพื่อความปลอดภัย
 3. งดเว้นการใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดและงดสูบบุหรี่ขณะเดินเยี่ยมชม
 4. งดเว้นการนำอาหาร/เครื่องดื่มเข้าบริเวณห้องปฏิบัติการ
 5. งดเว้นการจับสิ่งของต่าง ๆ ในห้องปฏิบัติการ เว้นแต่ได้รับอนุญาต
 6. งดเว้นการพูดคุยเสียงดังในบริเวณห้องปฏิบัติการ
 7. โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการเยี่ยมชม

ลงทะเบียนเข้าเยี่ยมชม

16 ศุกร์
All-day
12:00 am
1:00 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
10:00 pm
11:00 pm